مدت زمان استخوان سازی ایزی گرفت

 

مدت زمان استخوان سازی :


بازسازی استخوان بستگی به شرایط بالینی و فیزیولوژیکی بیمار و همچنین شیوه درمان بیمار دارد. مدت زمان جذب کامل پودر استخوان EASY GRAFT CLASSIC بین 5 تا  15 ماه با توجه به شرایط بالینی و فیزیکی بیمار و همچنین مقدار حجم استفاده شده از پودر متغیر میباشد.برای زمان  قرار دادن ایمپلنت پس از پیوند توسط ایزی گرفت باید توجه داشت که پارامترهای بسیار زیادی در تعیین آن (همچون سن ، وزن، مصرف دخانیات و مشروبات الکلی و ...) وجود دارد اما میتوان در ایده آل ترین حالت حد اقل 6 تا 8 هقته پس از پیوند توسط ایزی گرفت را تخمین زد، تا ایمپلنت قرار داده شده دارای primary stability قابل قبولی باشد.در صورتی که از EASY GRAFT CRYSTAL استفاده شود پیشنهاد میشود که حد اقل 6 ماه پس از پیوند ایمپلنت قرار داده شود.