موارد کاربرد easy graft

 

 
 easy graft   را میتوان برای درمان عیوب استخوانی intraoral و maxillofacial استفاده کرد، که شامل موارد ذیل میباشد :
 
•    Extraction defects (alveolar ridge preservation)
•    Periodontal defects
•    Peri-implant defects
•    Augmentation of deficient alveolar crest (e.g. Guided Bone Regeneration, GBR)
•    Sinus floor augmentation
•    Defects after surgical extractions
•    Defects after removal of bone cysts
•    Defects after root resection of apicoectomy
•    Defects after removal of autologous bone

 از ایزی گرفت در مواردی که دارای سه دیواره و یا چهار دیواره میباشد میتوان بدون فیکس کردن توسط ممبرین استفاده کرد. چرا که پایداری لازم در ایزی گرفت در این موارد وجود دارد
به دلیل سفت شدن کرانول ها،در مواردی که میتوان از آن بدون ممبرین استفاده کرد ایزی گرفت نقش ممبرین را ایفا میکند و مانع از نفوذ شده وسلول های استئوبلاست تحریک و استخوان سازی انجام میشود.